O Sofia School

Česko-anglická Mateřská škola Sofia School – moudrá a svobodná školka pro děti od 2,5 do 6 let

 • Mateřská škola Sofia School je plně akreditovaná MŠMT od 1.9.2014, je kontrolovaná českou školní inspekcí.
 • Velmi kvalitní vzdělávací program vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro MŠ vydaného ministerstvem školství.
 • Každý týden má dané výukové a výchovné téma rozdělené na celý týden. K výuce používáme interaktivní tabule v každé třídě.  Ty slouží rovněž jako hudební podmalba k činnostem
 • V každé třídě pracují dva pedagogové, jeden český, kvalifikovaný učitel hovořící česky a druhý  hovořící pouze anglicky. Navozujeme tak atmosféru bilingvní rodiny. Děti cizímu jazyku nejdříve naslouchají, spojují ho se zážitky během celého dne a velice rychle porozumí a samy odpovídají anglicky. Je to pro ně velmi přirozené a nenásilné.
 • Odpolední kroužky jsou v ceně školného – taneční, sportovní, umělecký a hudební.
 • 1 x týdně navštěvujeme kurzy plavání.
 • Předškoláci mají zvláštní program (grafomotoriku, logiku atd…..) a připravují se na školní docházku, předškolní příprava probíhá rovněž v českém i anglickém jazyce
 • Každodenně zařazujeme logopedické chvilky pod vedením kvalifikovaného pedagoga
 • Každý týden informujeme rodiče o činnostech a tvorbě uplynulého týdne slovem i fotografií.
 •  V  Sofia School je podávána dětem plnohodnotná a vyvážená strava, určená pro mateřské školy.
 • Sofia School je otevřena celé léto. Pro děti  od tří do osmi let  i nezapsané k trvalé docházce pořádá Sofia School příměstský tábor.
 • Přijímáme děti od 2,5 let k zápisu celoročně.
 • V každé třídě je nízký počet dětí, max. dvacet na dva učitele, je tedy zajištěn individuální přístup ke každému žáčkovi.
 • Spolupracujeme s kvalitními soukromými základními školami, aby děti pokračovaly v kvalitním vzdělávání.
 • Provozní doba je denně od 7: 00 do 18:00 hodin.

Naše filozofie

Vytváříme přátelskou a smysluplnou mateřskou školu, která najde své trvalé místo v tržním hospodářství a obstojí i ve velmi silné konkurenci.

Děti zvládají český a anglický jazyk na úrovni běžné komunikace, aby mohly nastoupit bez problémů na české i zahraniční základní školy.

Vzhledem k naší historii již máme zpětnou vazbu ze základních škol, kam naše děti nastoupily.  Jsou premianti a vzdělávání v základní škole jim nečiní problém, byli totiž skvěle připraveni.

Sofia v řečtině označuje moudrost. Věříme, že moudrost, ve smyslu uceleného vědění, je vždy cennější než jednotlivě naučené znalosti.

Sofia School s.r.o. – česko-anglická mateřská škola a nyní i základní škola – proto nabízí komplexní vzdělávací program, který je založen na učení v souvislostech nezbytných pro úspěšný život v 21. století.

Škola má vlastní vzdělávací program, který plně respektuje osobnost dítěte a jeho individuální potřeby. Nízký počet dětí ve třídách umožňuje individuální přístup pedagogů ke každému z nich.

Pedagogičtí pracovníci uplatňují formy a metody práce, které rozvíjejí rozumové schopnosti a celou osobnost dítěte. Vedou děti k diskuzi, experimentování, řešení problémů, k práci na kolektivních a samostatných projektech, k prezentaci vlastní práce i přijímání zodpovědnosti.

Prioritou Sofia School s.r.o. je kvalitní výuka v anglickém a českém jazyce, kdy se děti učí jazyk jako v bilingvní rodině. Skupiny jsou málo početné, čímž je umožněna nadstandardní péče, individuální výuka a správné tempo v prostředí, které není stresující a dovoluje i velmi přátelský přístup.

Zvláštností školního vzdělávacího programu je integrace jednotlivých činnostíprojektová výuka, která dětem umožňuje globální pohled na svět.

DĚTEM JE POTŘEBA SE VĚNOVAT

Dítěti by měl být dán prostor pracovat podle jeho schopností. Rozvíjet dítě na základě jeho intelektu není zbytečné a nadstandardní. Je to nutnost.

Proto s dětmi pracujeme dle následujícího desatera:

 1. Umožňujeme dítěti pracovat vlastním tempem
 2. Procvičujeme, ale zároveň dítě posouváme dopředu
 3. Zadáváme úkoly náročné a tvořivé, dítě musí vždy pracovat podle svých možností
 4. Věnujeme dostatek času komunikaci, otázkám a diskuzi
 5. Vedeme písemné záznamy o pokroku dítěte v jeho vlastním portfoliu
 6. Dítě pracuje v kolektivu i samostatně, v některých činnostech si může i vybrat
 7. Dítě se účastní všech aktivit, má vypracovaný svůj individuální program
 8. Posilujeme silné stránky dítěte, rozvíjíme však i stránky slabé
 9. Pracujeme na projektech krátkodobých i dlouhodobých, učíme integrovaně a v souvislostech
 10. Dbáme rad a doporučení spolupracujících odborníků, myslíme na celkový rozvoj osobnosti dítěte

Spolupráce s rodiči

S rodiči spolupracujeme na základě partnerství. Usilujeme o vzájemnou důvěru, vstřícnost, pochopení, respekt a ochotu domluvit se. Snažíme se podporovat výchovu dítěte v rodině a pomáhat zákonným zástupcům v péči o jejich dítě.

Nabízíme rodičům kvalitní poradenský servis (psycholog, speciální pedagog, učitel a logoped) zpětnou vazbu a individuální plán (PORTFOLIO).

Chráníme soukromí rodiny a zachováváme mlčenlivost. Domlouváme se na společném postupu při výchově a vzdělávání dětí. Zákonní zástupci mají možnost se podílet na dění  v MŠ Sofia School , účastnit se různých programů, podle svého zájmu vstupovat do dění mateřské školy.

Projeví-li rodič zájem, má možnost s námi spolupracovat nebo pozorovat dítě při práci. Organizujeme společné schůzky, setkání a akce rodičů s dětmi.

Každý pátek rodiče informujeme prostřednictvím webu – Kronikou týdne a Fotogalerií o aktivitách a všech činnostech uplynulého týdne. Rodiče tak mohou sledovat pohodovou atmosféru naší školky.

Několikrát  ročně se setkáváme se všemi rodiči najednou při slavnostních a organizačních akcích.  V září na informativní třídní schůzce, v prosinci na k nám chodí Ježíšek, v únoru hodnotíme pedagogické výsledky dětí a v červnu se loučíme s předškoláky a školním rokem na Zahradní slavnosti.