Osobnostní rozvoj dítěte

pentagram_CZ_final

Každé dítě dosahuje v některých oblastech lepších výsledků a v některých oblastech slabších výkonů. Snažíme se však o harmonický rozvoj osobnosti dítěte ve všech jeho složkách. Při naší práci spolupracuje s rodiči, poradenskými centry i s ostatními odborníky, abychom zajistili individuální podmínky pro růst každého dítěte.

Vzdělávání dětí mimořádně nadaných

U mimořádně nadaných dětí rozvíjíme talent všemi možnými prostředky a vzdělávacími postupy.

Děti výtvarně nadané mají možnost účastnit se ve výtvarných soutěžích. Jejich talent rozvíjíme seznamováním s různými tradičními i netradičními výtvarnými technikami, experimentujeme a dáváme dítěti dostatek prostoru pro seberealizaci a uplatnění vlastní fantazie.

Děti pohybově nadané, rozvíjejí své schopnosti v mateřské škole, na školním hřišti, zahradě či při pobytu venku v přírodě. Své schopnosti mohou ukázat při sportovních akcích pořádaných mezi mateřskými školami. Rozvíjíme i dramatickou a přednesovou stránku dětí při realizaci vystoupení pro veřejnost, besídkách pro rodiče a na všech akcích pořádaných Sofia School. Rodičům dětí pomáháme s výběrem vhodných kroužků a radou, jak talent jejich dětí nadále rozvíjet

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Rámcové cíle a záměry předškolního vzdělávání jsou pro vzdělávání všech dětí společné. U dětí se speciálními vzdělávacími potřebami přizpůsobujeme vzdělání individuálním potřebám a zdravotnímu stavu, aby maximálně vyhovovalo dětem, jejich potřebám i možnostem. Snažíme se vytvořit vhodné podmínky, které povedou k rozvoji samostatnosti, sebeobsluze a umožní mu účast ve všech pro něj možných činnostech. Pomáháme dítěti začlenit se do kolektivu, využíváme přiměřené množství speciálních pomůcek, vhodných hraček.