Logopedická prevence

Správným rozvojem řeči předcházíme poruchám řeči a mimo jiné také dyslexii, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii a jejich kombinacím.

 

Jednou ročně v naší školce probíhá logopedický screening, kdy nás navštíví naše paní logopedka, se kterou spolupracujeme již několik let. Pro rodiče i pro nás vytvoří obsáhlou logopedickou zprávu, která obsahuje i popis rozvoje všech kognitivních funkcí dítěte.

Logopedické desetiminutovky zařazujeme denně do programu v naší mateřské škole a jednou týdně máme tzv. kolektivní logopedické cvičení, které zahrnuje průpravu v celém rozsahu.

Smyslem logopedické prevence v mateřské škole je vytvoření rámce pro podporu přirozeného rozvoje komunikace dětí. Funguje-li prevence správně, pak se u dětí podněcují řečové schopnosti a dovednosti adekvátně jejich věku.

Logopedická prevence pomáhá minimalizovat vznik poruch řeči. Preventista také může vytušit možné příznaky rizikového řečového vývoje a v takovém případě poskytne informaci o dostupné logopedické péči. Během logopedické prevence bychom měli dbát zejména na ty faktory, které řeč ovlivňují – prostředí, pohyb a především sluchové a zrakové vnímání.

U dítěte je potřeba dostatečně rozvinout například slovní zásobu a porozumění, artikulační obratnost či fonematické slyšení, a tím podporovat přirozený vývoj řeči, včetně výslovnosti.

Nedílnou součástí logopedické prevence je také gymnastika mluvidel, neboť tak, jako je pro psaní nutná uvolněná ruka, jsou pro „čistou“ řeč nutná uvolněná mluvidla. Dále zařazujeme např. hry na pravolevou orientaci, hry zaměřené na rozvoj motoriky ruky, grafomotoriku, hry na rozvoj slovní zásoby, ale třeba i dechová cvičení.

V neposlední řadě zařazujeme do práce s dětmi také dostatek básniček, písniček, pohádek i vřelého lidského povídání…. To je totiž ta nejpřirozenější prevence, která vede ke správnému rozvoji dětí.