Nařízení MŠMT – mateřské školy

4. 5. 2020 | Aktuality

Vážení rodiče, dovoluji si Vám přeposlat nařízení MŠMT platné od 2.5.2020.
Pro nás je asi nejdůležitější, že pedagogové ani děti nemusejí v areálu školní budovy včetně zahrady nosit roušky. Od rodičů také máme písemně potvrzené čestné prohlášení, že se v jejich okolí nenachází nikdo nakažený koronavirem.
Přeji klidnější dny, Dana Svobodová

Cesta do mateřské školy a z mateřské školy
Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:
 Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).1, 2
 Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).
Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou
 Minimalizovat velké shromažďování osob před školou; mateřská škola je povinna zajistit případnou organizaci pohybu osob před školou.
 Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti)
 Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu.2 V prostorách mateřské školy
 Doporučuje se organizovat aktivity tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit venku v areálu MŠ.
 Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce1, 2, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).
 Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.
 Pro pobyt venku se využívá pouze areál MŠ, včetně zahrady, nádvoří, hřiště školy. Dle místních podmínek se skupiny dětí intervalově střídají nebo je určen oddělený prostor pro jednotlivé skupiny.
 Toalety musí být vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.
 Úklid a dezinfekce toalet probíhá minimálně jednou denně.
1 Za ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) se považuje nejenom rouška, ale i ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.
2 Uvedené neplatí pro osoby s výjimkou z povinného zakrytí nosu a úst (mimořádná opatření viz webové stránky www.mzcr.cz).
2
 Rukavice pro běžné činnosti nejsou nutné, potřebné jsou např. při dopomoci s osobní hygienou dětí, při přípravě jídla, likvidaci odpadů atd.
 Škola ve spolupráci se zřizovatelem zajistí dostatečné množství dezinfekce.
 Časté větrání je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut).
 Úklidový personál musí být informován a poučen o hygienických zásadách a o potřebě průběžného čištění a dezinfekce povrchů a předmětů.
 Důkladné čištění všech místností, ve kterých se děti, pedagogové a další pracovníci školy nacházejí, musí být prováděno nejméně jednou denně.
 Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, musí být prováděna několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši). Nutné je vyhnout se alergenním prostředkům.
 Odpadkové koše musí být vyprázdněny alespoň jednou denně. Ve třídě
 Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každý důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem.
 V každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut). Při podezření