O Sofia School

Česko-anglická Mateřská škola Sofia School – moudrá a svobodná školka pro děti od 2,5 do 6 let

Mateřská škola Sofia School je plně akreditovaná MŠMT od 1. 9. 2014 a je kontrolovaná českou školní inspekcí. Velmi kvalitní vzdělávací program vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro MŠ vydaného ministerstvem školství.

Na každý týden je stanoveno určité výukové a výchovné téma, rozdělené na jednotlivé dny. K výuce používáme v každé třídě interaktivní tabule. Ty slouží rovněž jako příjemná hudební zvuková kulisa k běžným činnostem v průběhu dne.

V každé třídě pracují dva pedagogové: jeden český (kvalifikovaný učitel hovořící česky) a druhý  hovořící pouze anglicky. Navozujeme tak atmosféru bilingvní rodiny. Děti cizímu jazyku nejdříve naslouchají a spojují ho se zážitky během celého dne. Velice rychle porozumí a brzy samy odpovídají anglicky. Je to pro ně velmi přirozené a nenásilné.

Odpolední kroužky jsou v ceně školného – taneční, sportovní, umělecký a hudební.

Jednou týdně navštěvujeme kurzy plavání.

Předškoláci mají zvláštní program (grafomotoriku, logiku a další aktivity) a připravují se na školní docházku. Předškolní příprava probíhá rovněž v českém i anglickém jazyce.

Každodenně zařazujeme logopedické chvilky pod vedením kvalifikovaného pedagoga.

Každý týden informujeme rodiče o činnostech a tvorbě uplynulého týdne, a to jak verbálním popisem aktivit, tak i prostřednictvím fotografií.

V  Sofia School je podávána dětem plnohodnotná a vyvážená strava, určená pro mateřské školy.

Sofia School je otevřena téměř celé léto. Pro děti  od tří do osmi let  (i nezapsané k trvalé docházce) pořádá Sofia School příměstský tábor.

Do mateřské školy přijímáme děti od 2,5 let k zápisu celoročně. (V Jirnech od 3 let)

V každé třídě je nízký počet dětí, max. dvacet na dva učitele, je tedy zajištěn individuální přístup ke každému žáčkovi.

Provozní doba je denně od 7:00 do 18:00 hodin.

 

Naše filozofie

Jsme přátelská a smysluplná mateřská školu, která si díky svým kvalitám získala trvalé místo i ve velmi silné konkurenci.

Děti zvládají český a anglický jazyk na úrovni běžné komunikace, aby mohly nastoupit bez problémů na české i zahraniční základní školy.

Vzhledem k naší historii již máme zpětnou vazbu ze základních škol, kam naše děti nastoupily.  Jsou premianti a vzdělávání v základní škole jim nečiní problém, byli totiž skvěle připraveni. V současné době již naše děti mohou pokračovat ve studiu i na naší Základní škole Sofia School. 

Sofia v řečtině označuje moudrost. Jsme si vědomi toho, že moudrost ve smyslu uceleného vědění je vždy cennější než jednotlivě naučené znalosti. Tomu je podřízen i systém vzdělávání v Sofia School.

Sofia School s. r. o.česko-anglická mateřská a nyní i základní škola, proto nabízí komplexní vzdělávací program, který je založen na učení v souvislostech nezbytných pro úspěšný život v 21. století.

Tento vzdělávací program plně respektuje osobnost dítěte a jeho individuální potřeby. Nízký počet dětí ve třídách umožňuje individuální přístup pedagogů ke každému z nich.

Pedagogičtí pracovníci uplatňují formy a metody práce, které rozvíjejí rozumové schopnosti a osobnost dítěte. Vedou děti k diskuziexperimentovánířešení problémů, k práci na kolektivních a samostatných projektech, k prezentaci vlastní práce i k přijímání zodpovědnosti.

Prioritou Sofia School s. r. o. je kvalitní výuka v anglickém a českém jazyce. Děti se učí jazyk jako v bilingvní rodině, a to ve skupinách s malým počtem dětí. Tím je umožněna nadstandardní péčeindividuální výuka a správné tempo učení v prostředí, které není stresující a dovoluje i velmi přátelský přístup.

Zvláštností školního vzdělávacího programu je integrace jednotlivých činností a projektová výuka, která dětem zprostředkovává globální pohled na svět.

 

Dětem je potřeba se věnovat

Dítě by mělo mít možnost pracovat podle svých schopností. Rozvíjet dítě na základě jeho intelektu není zbytečné a nadstandardní, je to nutnost.

Proto s dětmi pracujeme podle následujícího desatera:

  1. Umožňujeme dítěti pracovat vlastním tempem.
  2. Procvičujeme, ale zároveň dítě posouváme dopředu.
  3. Zadáváme úkoly náročné a tvořivé, dítě musí vždy pracovat podle svých možností.
  4. Věnujeme dostatek času komunikaci, otázkám a diskuzi.
  5. Vedeme písemné záznamy o pokroku dítěte v jeho vlastním portfoliu.
  6. Dítě pracuje v kolektivu i samostatně, v některých činnostech si může i vybrat.
  7. Dítě se účastní všech aktivit, má vypracovaný svůj individuální program.
  8. Posilujeme silné stránky dítěterozvíjíme však i stránky slabé.
  9. Pracujeme na projektech krátkodobých i dlouhodobých, učíme integrovaně a v souvislostech.
  10. Dbáme rad a doporučení spolupracujících odborníků, myslíme na celkový rozvoj osobnosti dítěte.

 

Spolupráce s rodiči

S rodiči spolupracujeme na základě partnerství. Usilujeme o vzájemnou důvěru, vstřícnost, pochopení, respekt a ochotu domluvit se. Snažíme se podporovat výchovu dítěte v rodině a pomáhat zákonným zástupcům v péči o jejich dítě.

Nabízíme rodičům kvalitní poradenský servis (psycholog, speciální pedagog, učitel a logoped) zpětnou vazbu a individuální portfolio..

Chráníme soukromí rodiny a zachováváme mlčenlivost. Domlouváme se na společném postupu při výchově a vzdělávání dětí. Zákonní zástupci mají možnost se podílet na dění  v MŠ Sofia School , účastnit se různých programů, podle svého zájmu vstupovat do dění v mateřské škole.

Projeví-li rodič zájem, má možnost s námi spolupracovat nebo pozorovat dítě při práci. Každý pátek rodiče informujeme prostřednictvím webu – Kronikou týdne a Fotogalerií o aktivitách a všech činnostech uplynulého týdne. Rodiče tak mohou sledovat pohodovou atmosféru naší školky.

Organizujeme společné schůzky, setkání a akce rodičů s dětmi. Několikrát  ročně se setkáváme se všemi rodiči najednou při slavnostních a organizačních akcích:

– v září na informativní třídní schůzce,

– v prosinci na vánočním setkání, kdy nám chodí Ježíšek,

– v únoru hodnotíme pedagogické výsledky dětí

– a v červnu se loučíme s předškoláky a školním rokem na Zahradní slavnosti. 

Díky těmto setkáním máme s rodiči pevné vazby, které napomáhají ještě kvalitnějšímu vzdělávání dětí a jejich zapojení do komunity, která se přirozeně vytvořila kolem Sofia School.

Prohlédněte si naši školku v Jirnech