Osobnostní rozvoj dítěte

Každé dítě dosahuje v některých oblastech lepších výsledků a v některých oblastech slabších výkonů. Snažíme se však o harmonický rozvoj dítěte ve všech složkách jeho osobnosti. Při naší práci spolupracujeme s rodiči, poradenskými centry i s ostatními odborníky, abychom zajistili individuální podmínky pro růst každého dítěte.

 

Vzdělávání dětí mimořádně nadaných

U mimořádně nadaných dětí rozvíjíme talent všemi možnými prostředky a vzdělávacími postupy.

Děti výtvarně nadané mají možnost účastnit se výtvarných soutěží. Jejich talent rozvíjíme seznamováním s různými tradičními i netradičními výtvarnými technikami, experimentujeme a dáváme dítěti dostatek prostoru pro seberealizaci a uplatnění vlastní fantazie.

Děti pohybově nadané rozvíjejí své schopnosti v mateřské škole, na školním hřišti, zahradě či při pobytu venku v přírodě. Své schopnosti mohou ukázat při sportovních akcích pořádaných společně více mateřskými školami. Rozvíjíme i dramatické a přednesové schopnosti dětí při vystoupeních pro veřejnost, na besídkách pro rodiče a na všech akcích pořádaných Sofia School. Rodičům dětí pomáháme s výběrem vhodných kroužků a radou, jak talent jejich dětí nadále rozvíjet.

 

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Rámcové cíle a záměry předškolního vzdělávání jsou pro vzdělávání všech dětí společné. U dětí se speciálními vzdělávacími potřebami přizpůsobujeme vzdělání individuálním potřebám a zdravotnímu stavu tak, aby maximálně vyhovovalo dětem, jejich potřebám i možnostem. Snažíme se vytvořit vhodné podmínky, které povedou k rozvoji samostatnosti a k sebeobsluze a umožní mu účast ve všech, činnostech, které jsou pro ně vhodné. Pomáháme dítěti začlenit se do kolektivu, využíváme přiměřené množství speciálních pomůcek a vhodných hraček.