Partneři

​Dotační program

MŠ Sofia School je v letech 2019 – 2022 zapojená do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy Šablony II a Šablony III.

 

Metody a spolupráce

Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT)

Projekt Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT) vznikl díky spolupráci učitelů z celého světa. Jeho cílem je zavádět ve školách výukové metody, které u žáků všech věkových skupin podporují a rozvíjejí kritické myšlení a potřebu celoživotního vzdělávání. Aby žáci v dnešním světě uspěli, musí být schopni informace třídit, určovat, co je důležité, myslet tvořivě, kriticky a produktivně. Mají-li obstát a zvládnout řadu praktických dovedností, bez kterých tento druh myšlení není možný, musí se takový přístup rozvíjet již od dětství.

Kritické myšlení tedy znamená:

•    porozumět informaci
•    uchopit myšlenky a důsledně je prozkoumat
•    porovnat myšlenky s jinými názory a s tím, co už o problému víme
•    zaujmout stanoviska a obhájit je

I malé děti již dokáží rozumně uvažovat na úrovni odpovídající jejich věku. Rády řeší komplexní problémy a jsou schopny činit rozhodnutí, která dokáží vysvětlit a obhájit. V naší mateřské škole pracujeme touto metodou. Program totiž nabízí účinný učební model, kdy se dítě na základě toho, co už zná, dobere znalostí a dovedností vyššího řádu a uvědomuje si, jakým způsobem k nim došlo.

Mensa NTC Learning System

Sofia School – Česko – anglická mateřská škola spolupracuje s Mensou ČR v rámci metody Mensa NTC Learning System. Tato metoda využívá soubor technik a speciálně sestavených cvičení, které vedou ke zvýšení intelektových schopností u dětí v předškolním věku. Trénink je založený na poznatcích neurologického výzkumu mozku kombinuje různé techniky – motorická cvičení, učení symbolů, procvičování pozornosti, využití hudby a další – tak, aby stimuloval zvyšování počtu neuronových spojení (synapsí) v mozku. Nejedná se tedy o zvýšení inteligence, která je do značné míry vrozená, ale o zvyšování využitelné kapacity mozku dětí.

Trénink přispívá k rozvoji pohybové koordinace a motorických schopností a pozitivně působí také v prevenci dyslexie a při zmírňování poruch učení. Ačkoliv trénink vede ke zvyšování intelektuálních schopností všech dětí bez rozdílu, nezanedbatelnou úlohu hraje také při identifikaci a rozvoji schopností u nadaných dětí. Nedílnou součástí projektu je spolupráce s rodiči, jejichž zapojení výrazně zvyšuje výsledky tréninku.

Plavecká škola Vodník na Šutce

Sofia School navázala spolupráci a plave v  plavecké škole Vodník v aquacentru Šutka. Je zaručena maximální kvalita a vedení kurzů, nejlepší zázemí v regionu a jistota, že vaše děti budou mít nejlepší péči a získají správné plavecké návyky. K tomu přispívá i stabilní tým instruktorů klubu.

Logopedie

Mgr. Julie Exnerová, kvalifikovaná logopedka, poskytuje dětem ze Sofia School veškerou péči, týkající se vad řeči. Před návštěvou je nutno se objednat na tel. 224142484, 608138712 a přinést s sebou doporučení od dětského lékaře.

Paní logopedka zajistí diagnostické vyšetření a dle jejích pokynů a materiálů u nás ve školce budeme i my s dětmi cvičit výslovnost.

Mgr. Julie Exnerová
Senovážné náměstí 23, 3. patro
Praha 1
julie.exnerova@seznam.cz

Základní škola Spektrum

Sofia School navázala velmi úzkou spolupráci  se soukromou základní školou Spektrum na Proseku v Praze 9. Tato základní škola navazuje na vysokou kvalitu výchovy a vzdělávání, která je nastavena v Sofia School a svým programem dokonale připravuje své žáky ke studiu na osmiletých gymnáziích českých i cizojazyčných.

Základní škola Spektrum používá ve všech předmětech učebnice a metodiku Fraus, která je založena na souvislostech všech oborů, logice a samostatném myšlení. Veškeré učebnice jsou v interaktivní podobě, žáci denně pracují s interaktivní tabulí a bohatou názorností. Obsah učiva i metodika je náročná především pro práci učitele. Tento způsob výuky zaručuje velmi vysokou kvalitu vzdělávání. O výsledcích svědčí i nadprůměrné hodnocení žáků Spektra v testování Scio i Kalibro. Rodiče mají možnost využít domácí licence učebnic Fraus, to znamená, že mohou s dětmi doma pracovat ve svém počítači se všemi  interaktivními učebnicemi.

Výuka anglického jazyka je zařazena od první třídy, v ceně školného jsou i odpolední hodiny konverzace v AJ s rodilým mluvčím. Spektrum též zajišťuje zkoušky z anglického jazyka společně s British Council.

V základní škole Spektrum  je plně zajištěn individuální přístup k žákům. V každé třídě je maximálně 20 žáků.
V základní škole Spektrum je velmi příznivá cena ročního školného.

Vážení rodiče, základní školu Spektrum mohu vřele doporučit, navštívila jsem ji, sledovala výuku a jednala s vedením o obsahu vzdělávání.

www.zsspektrum.cz

Zapojení naší školky do projektu Secrets of nature!

Naše školka se úspěšně zapojila do projektu Secrets of nature, který má vrátit dětem prostřednictvím přírodovědných pokusů zájem o přírodu a o okolní svět. Děti se v něm pomocí jednoduchých experimentů učí základním přírodovědným zákonitostem a poznáním. V únoru proběhla v rámci tohoto projektu, který je podporován Mezinárodním Visegradským fondem (ID 21610250), prezentace vybraných pokusů. Prezentaci vedl za podpory autora projektu PhDr. Tomáše Kudrny učitel Tomáš a spolu s dětmi si hráli na kouzelníky a detektivy a při tom odhalovali tajemství přírodovědy. Při prezentaci byla představena Přenosná laboratoř, sborník pokusů a pracovních listů.

www.prirodovednepokusy.cz

www.visegradfund.org